Product Photography

อัตราค่าบริการถ่ายภาพสินค้าจาก inmoon group

300 บาท

เพียง 150 บาท/ชิ้น

(ระยะเวลาทํางานประเมินจากความยากง่ายในการถ่ายทํา)

4 ชั่วโมง

7,000 บาท

3,500 บาท

6 ชั่วโมง

15,000 บาท

7,500 บาท

– ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ค่าขนส่งสินค้ากลับคิดตามจริง
– ราคาที่เสนอเป็นราคาลดลงจากอัตราเดิม50%เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด-19เท่านั้น
– ราคาต่อชิ้นรวมถึงกรณีที่ในภาพมีสินค้ารวมหลายชินด้วยเนื่องจากต้องใช ้เวลาในการจัดเรียงมากขึน

 

ตัวอย่างผลงาน